بیبی گلو لباس هوشمند نرم ترین دماسنج دنیا، تشک هوشمند جاذب حرارت اضافی بدن